top of page

שטיחי קיר

ההסדרה שטיחי קיר עוסקת בציור על שטיחים, מצע שטוו נשים לאורך שנים, עבר תיעוש והתגלגל מבית לבית ובסופו של דבר לא נמצא בו שימוש. מצאתי את השטיחים הזנוחים ליד הפח, ובחרתי להחיות אותם מחדש באמצעות ציור של דימויים המייצגים נשיות. זאת תוך כדי יצירת דיאלוג נשי חתרני עם ציירים מודרניים שפעלו בתחילת המאה ה- 20.

bottom of page