top of page

התלויות

סדרת התלויות מציגה תלות וסימביוזה המתקיימת בן אם לבנותיה. בעבודות מתוארות נשים נתלות על מתח, נעות בכבדות. לכאורה מתוארת כאן פעילות גופנית, תנופה ותנועה אך הנשים ערומות זרועותיהן נושאות בקושי את גופן הכבד, ועוד רגע תתרחש נפילה, התמוטטות. הנשים מייצגות את מוטיב האם הגדולה, שבני ביתה תלויים בה, בעודה חייבת להמשיך ולשאת בעול

bottom of page